Angiotensin receptor-neprilysin inhibitor in patients with heart failure and chronic kidney disease
In-Jeong Cho, Seok-Min Kang
Kidney Res Clin Pract. 2021;40(4):555-565.   Published online 2021 Nov 22     DOI: https://doi.org/10.23876/j.krcp.21.900
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Efficacy and Dosage Pattern of Sacubitril/Valsartan in Chinese Heart Failure with Reduced Ejection Fraction Patients
Iokfai Cheang, Shi Shi, Xinyi Lu, Shengen Liao, Xu Zhu, Xi Su, Qi Lu, Jing Yuan, Dachun Xu, Min Zhang, Cuilian Dai, Jingfeng Wang, Fang Yuan, Yan Zhao, Jingmin Zhou, Xinli Li
Journal of Cardiovascular Translational Research.2022; 15(5): 1192.     CrossRef