Angiotensin receptor-neprilysin inhibitor in patients with heart failure and chronic kidney disease
In-Jeong Cho, Seok-Min Kang
Kidney Res Clin Pract. 2021;40(4):555-565.   Published online 2021 Nov 22     DOI: https://doi.org/10.23876/j.krcp.21.900
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sacubitril/valsartan improves all-cause mortality in heart failure patients with reduced ejection fraction and chronic kidney disease
Wei-Chieh Lee, Ting-Wei Liao, Tien-Yu Chen, Hsiu-Yu Fang, Yen-Nan Fang, Huang-Chung Chen, Yu-Sheng Lin, Shang-Hung Chang, Mien-Cheng Chen
Cardiovascular Drugs and Therapy.2023;[Epub]     CrossRef
Sakubitril valsartan’ın deneysel havyan modellerindeki yeri
Ali DUYGU, Emine GAZİ
Troia Medical Journal.2023;[Epub]     CrossRef
Renin–angiotensin–aldosterone pathway modulators in chronic kidney disease: A comparative review
Saeed Alshahrani
Frontiers in Pharmacology.2023;[Epub]     CrossRef
Efficacy and safety of vericiguat in heart failure: a meta-analysis
Jianhua Ma, Sheng Guo, Huan Jiang, Bo Li
Journal of International Medical Research.2023; 51(3): 030006052311593.     CrossRef
The efficacy and safety of sacubitril/valsartan in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis
Wei Zhou, Xinyue Yang, JingJing Jin, Meijuan Cheng, Yajing Li, Yaling Bai, Jinsheng Xu
International Urology and Nephrology.2023;[Epub]     CrossRef
Efficacy and Dosage Pattern of Sacubitril/Valsartan in Chinese Heart Failure with Reduced Ejection Fraction Patients
Iokfai Cheang, Shi Shi, Xinyi Lu, Shengen Liao, Xu Zhu, Xi Su, Qi Lu, Jing Yuan, Dachun Xu, Min Zhang, Cuilian Dai, Jingfeng Wang, Fang Yuan, Yan Zhao, Jingmin Zhou, Xinli Li
Journal of Cardiovascular Translational Research.2022; 15(5): 1192.     CrossRef