Hyperuricemia as a marker for progression of immunoglobulin A nephropathy
Su-Ji Kim, Jung-Hoon Kim, Hyo-Wook Gil, Jong-Oh Yang, Eun-Young Lee, Sae-Yong Hong
Kidney Res Clin Pract. 2012;31(3):186-191.   Published online 2012 Jul 20     DOI: https://doi.org/10.1016/j.krcp.2012.07.003
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Hyperuricemia aggravates the progression of IgA nephropathy
Yin-Hong Geng, Zhe Zhang, Jun-Jun Zhang, Bo Huang, Zui-Shuang Guo, Xu-Tong Wang, Lin-Qi Zhang, Song-Xia Quan, Rui-Min Hu, Ya-Fei Liu
International Urology and Nephrology.2022; 54(9): 2227.     CrossRef
An evaluation of the roles of hematuria and uric acid in defining the prognosis of patients with IgA nephropathy
Ron Hogg
Pediatric Nephrology.2022; 37(5): 947.     CrossRef
Uric Acid Puzzle: Dual Role as Anti-oxidantand Pro-oxidant
Duk-Hee Kang, Sung-Kyu Ha
Electrolytes & Blood Pressure.2014; 12(1): 1.     CrossRef
Hyperuricemia: A non-traditional risk factor for development and progression of chronic kidney disease?
Duk-Hee Kang
Kidney Research and Clinical Practice.2012; 31(3): 129.     CrossRef